Jiu Jitsu Adultos

HoraLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábadoDomingo
9 A.M.Jiu Jitsu Open Mat
10 A.M.
11 A.M.Jiu Jitsu sin kimono
12 P.M.
6 P.M.Jiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantes
7 P.M.Jiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzados
8 P.M.Jiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimono